ఏటా రూ. 2 వేల నిర్వహణ ఖర్చుతో.. ఎకరానికి రూ. 7 లక్షలు సంపాదన | Soapberries farming | Padma Reddy

ఏటా రూ. 2 వేల నిర్వహణ ఖర్చుతో.. ఎకరానికి రూ. 7 లక్షలు సంపాదన | Soapberries farming | Padma Reddy

January 28, 2023 34 Views

Categories
Farming
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *