కరకరలాడుతూ ఎంతో రుచిగా ఉండే అరటికాయ వేపుడు | Crispy Banana Fry Recipe with a Tasty Twist @VismaiFood

కరకరలాడుతూ ఎంతో రుచిగా ఉండే అరటికాయ వేపుడు | Crispy Banana Fry Recipe with a Tasty Twist @VismaiFood

March 29, 2023 42 Views

“Aratikai Vepudu is popular vegetable cooked often in South Indian homes.
I cooked the raw banana meal and made it EXTRAORDINARY using MAGGI Masala-Ae-Magic, which is a blend of roasted spices like green cardamom, clove and aniseed which makes the meal full of flavors and delicious.
This is a very unique recipe that you can have for lunch or dinner. It turns out so delicious with
MAGGI Masala-Ae-Magic and everybody loves it. Try it yourself!
Tell me in the comments below your favourite dishes that you are gonna cook using MAGGI Masala-Ae-Magic.”

MAGGI #MAGGIMasala #MAGGIMasalaAeMagic #RawBananaRecipe #RawBanana #BananaRecipe #Veg #Vegetarian #VegDish #Instagram #FeelItReelIt #Reels #Lunch #Dinner #RecipeVideo #KamaalDishes #KhaneKoBanayeKamaal #HarDinMagic”

Subscribe to @VismaiFood : https://bit.ly/3Y5yPpc

Detailed recipes with Ingredients and Method in English & Telugu visit https://www.vismaifood.com/

Follow us on Social Media:

https://twitter.com/VismaiF
https://www.instagram.com/vismaifoodies/
https://www.facebook.com/Vismai-Food-

Vismai Food Team:
Executive Producer: Swetha Paruchuri
Music: Kalyani Malik
Camera: Phani Sudhir
Editing: Surya, Teja.Paruchuri
Social Media Manager: Parthasarathi

Categories
Recipe
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *