3 ఏండ్లుగా 4 ఎకరాల్లో అలోవెరా(కలబంద) పండిస్తున్నా | Aloe vera Cultivation In Telugu | రైతు బడి

3 ఏండ్లుగా 4 ఎకరాల్లో అలోవెరా(కలబంద) పండిస్తున్నా | Aloe vera Cultivation In Telugu | రైతు బడి

January 28, 2023 29 Views

.. . . 80 .. 2 . () .

. , .. .
. . – .

: , , , . . . .

Title : 3 4 () | Aloe vera Cultivation In Telugu |

#RythuBadi # #

Categories
Farming
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *